لیست قیمت تلویزیون های موجود فروشگاه لوازم  (1399/02/22)

لیست قیمت تلویزیون های ال جی (LG)

 43″ LG LK550 : 6250000 قیمت تلویزیون ال جی

43″ LG LK5730E : 6150000 قیمت تلویزیون ال جی

43″ LG UK6300E : 7000000 قیمت تلویزیون ال جی

43″ LG LM6300E : 6300000 قیمت تلویزیون ال جی

49″ LG UK7340E : 8500000 قیمت تلویزیون ال جی

49″ LG UK7340 : 9100000 قیمت تلویزیون ال جی

49″ LG SK8000 : 9850000 قیمت تلویزیون ال جی

49″ LG SM8100 : 10200000 قیمت تلویزیون ال جی

50″ LG MU7340 : 9750000 قیمت تلویزیون ال جی

55″ LG MU7100 : 11530000 قیمت تلویزیون ال جی

55″ LG MU7660 : 12000000 قیمت تلویزیون ال جی

55″ LG MU7340E : 12600000 قیمت تلویزیون ال جی

55″ LG MU7450E : 12600000 قیمت تلویزیون ال جی

55″ LG SM8100 : 13800000 قیمت تلویزیون ال جی

55″ LG SM8600 : 14300000 قیمت تلویزیون ال جی

55″ LG SM9000 : 16000000 قیمت تلویزیون ال جی

65″ LG SM8100 : 22600000 قیمت تلویزیون ال جی

65″ LG SM9000 : 26200000 قیمت تلویزیون ال جی

لیست قیمت تلویزیون های سامسونگ (SAMSUNG)

43″ SAMSUNG RU7100 : 6600000 قیمت تلویزیون سامسونگ

49″ SAMSUNG N5300 : 7750000 قیمت تلویزیون سامسونگ

49″ SAMSUNG RU7100 : 8650000 قیمت تلویزیون سامسونگ

49″ SAMSUNG RU7300 : 8790000 قیمت تلویزیون سامسونگ

50″ SAMSUNG RU7400 : 9700000 قیمت تلویزیون سامسونگ

50″ SAMSUNG RU7105 : 11400000 قیمت تلویزیون سامسونگ

55″ SAMSUNG RU7300 : 11800000 قیمت تلویزیون سامسونگ

55″ SAMSUNG Q70 : 17000000 قیمت تلویزیون سامسونگ

65″ SAMSUNG Q70 : 26200000 قیمت تلویزیون سامسونگ

65″ SAMSUNG RU7100 : 17900000 قیمت تلویزیون سامسونگ

65″ SAMSUNG RU7300 : 18800000 قیمت تلویزیون سامسونگ

لیست قیمت تلویزیون های سونی (SONY)

43″ SONY X8000G : 9600000 قیمت تلویزیون سونی

49″ SONY W800G : 7990000 قیمت تلویزیون سونی

49″ SONY X7000G : 9550000 قیمت تلویزیون سونی

49″ SONY X7000F : 9250000 قیمت تلویزیون سونی

50″ SONY X660F : 9000000 قیمت تلویزیون سونی

55″ SONY X7000G : 12300000 قیمت تلویزیون سونی

55″ SONY X8000G : 13800000 قیمت تلویزیون سونی

55″ SONY X8500G : 17300000 قیمت تلویزیون سونی

55″ SONY X8577G : 16500000 قیمت تلویزیون سونی

55″ SONY X9500G : 23500000 قیمت تلویزیون سونی

65″ SONY X7000G : 17400000 قیمت تلویزیون سونی

65″ SONY X8000G : 20900000 قیمت تلویزیون سونی

65″ SONY X8500G : 27700000 قیمت تلویزیون سونی

75″ SONY X8000G : 32800000 قیمت تلویزیون سونی

75″ SONY X8500G : 40700000 قیمت تلویزیون سونی

لیست قیمت تلویزیون های هایسنس (HISENSE)

24″ HISENSE N50 : 1990000 قیمت تلویزیون هایسنس

32″ HISENSE N50 : 2650000 قیمت تلویزیون هایسنس

32″ HISENSE B6000 : 2900000 قیمت تلویزیون هایسنس

49″ HISENSE B6000 : 6700000 قیمت تلویزیون هایسنس

55″ HISENSE B7100 : 7700000 قیمت تلویزیون هایسنس

55″ HISENSE B7101 : 7900000 قیمت تلویزیون هایسنس

65″ HISENSE B7300 : 8100000 قیمت تلویزیون هایسنس

لیست قیمت تلویزیون های پاناسونیک (Panasonic)

32″ Panasonic G333:2950000 قیمت تلویزیون پاناسونیک

منو اصلی